PLAKO System - inteligentne systemy dokowania
IntralogistykaMagazyny

BHP w magazynie – kontrole PIP wykazały liczne nieprawidłowości

Państwowa Inspekcja Pracy nie wyklucza dalszych kontroli w magazynach w celu sprawdzenia procedur BHP

Wiedza dotycząca BHP w magazynie warunkuje poprawną ocenę ryzyka podejmowanych działań, co jest niezwykle istotne, w kontekście minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała, że sektor transportowy i magazynowy jest trzecim najbardziej wypadkogennym, zaraz po budownictwie i przemyśle. 

Wypadki na magazynach – raport PIP unaocznia konieczność zmian

Podczas kontroli w obiektach logistycznych przeprowadzonych w 2021 roku inspektorzy pracy zwracali uwagę przede wszystkim na niewłaściwie opracowaną ocenę ryzyka zawodowego związaną m.in. z eksploatacją wózków jezdniowych oraz organizacją ręcznych prac transportowych. Co istotne, taki stan rzeczy wpłynął na inne elementy mające związek z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, tj.: instrukcje bhp, szkolenia w dziedzinie bhp czy organizację stanowisk pracy. To właśnie błędna ocena zagrożenia zawodowego oraz niewłaściwe magazynowanie i składowanie najczęściej prowadzą do wypadków. Aby podnieść świadomość wśród pracowników, konieczne jest podejmowanie dalszych działań zmierzających do poprawy wiedzy na temat zdarzeń, które dzieją się podczas wykonywania rutynowych czynności, takich jak dokowanie czy załadunek.

W przypadku dokowania pojazdów, załadunku i wyładunku towarów nierzadko dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia towaru. Często wynika to z niewłaściwej komunikacji i nieprzestrzegania procedur w magazynie. Zauważamy jednak, że firmy kładą coraz większy nacisk na bezpieczny proces załadunku, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również ogranicza potencjalne straty i koszty z nich wynikające – komentuje dla nas temat Renata Kozłowska, Prezes Zarządu PLAKO Systems zajmującego się produkcją inteligentnych systemów dokowania.

Jak widać na poniższym wykresie, najczęściej występującą nieprawidłowością dotyczącą magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego w 2021 roku było magazynowanie i składowanie. Mowa tu jednak nie tylko o samych procesach związanych z przenoszeniem, ale również załadunkiem.

PIP

Zobacz także: Firmy transportowe coraz częściej wynajmują, niż kupują sprzęt. Dlaczego?

Według raportu Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 rok, pracownicy obiektów logistycznych są szczególnie narażeni na ryzyko wystąpienia wypadku wskutek nieprawidłowej eksploatacji systemów i urządzeń. Według analizy dotyczącej wypadków to właśnie wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne stanowiły 84% przyczyn technicznych wypadków (16,5% w całkowitym udziale wypadków zbadanych przez PIP).

W 2021 roku oprócz czynnika ludzkiego wiele wypadków powiązanych było z nieodpowiednimi rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi, zwłaszcza w obiektach przemysłowych i logistycznych. Jeśli chodzi o poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez PIP w 2021 roku, aż 122 osoby ucierpiały w kategorii transport i gospodarka magazynowa. Dla porównania, w górnictwie były to 53 osoby. Dane te unaoczniają potrzebę wprowadzania rozwiązań, które mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku. Mowa tu zarówno o szkoleniach z zakresu BHP, jak i rozwiązaniach automatycznych, związanych m.in. z dokowaniem.

Widzimy od jakiegoś czasu wzrost zainteresowania naszymi systemami dokowania, co pokazuje, że rośnie świadomość nt. BHP w magazynie. Inteligentne systemy dokowania znacznie ograniczają ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników, zniszczenia doku załadunkowego przez kierowcę oraz uszkodzenia towaru przez magazyniera. Mając na uwadze wszystkie te kwestie widzimy, że świadomość przestrzegania standardów BHP w polskich firmach logistycznych rośnie, jednak ciągle jest na stosunkowo niskim poziomie – komentuje Renata Kozłowska z PLAKO Systems.

BHP w magazynie –  jak można skutecznie ograniczać ryzyko wypadku?

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku. Podczas analizy danych dotyczących wypadków w logistyce wykazano konieczność dostosowania instrukcji bhp czy procedur do wewnątrzzakładowego obrotu towarami. Inspektorzy mieli sporo zastrzeżeń także do stanu technicznego eksploatowanych pojazdów. Uwagi dotyczyły co czwartego urządzenia wykorzystywanego podczas rutynowych prac w obiektach logistycznych! Stwierdzono zatem, że to konieczna zmiana, która pozwoli ograniczyć wypadkowość w badanych obiektach. Pozostałe zastrzeżenia dotyczące wózków obejmowały:

W przypadku wózków dotyczyły one w szczególności niesprawnego działania układów hamulcowych, instalacji oświetleniowej i dźwiękowej, nieczytelnego oznakowania elementów sterujących, a także widocznego zużycia opon oraz siedzisk kierowców. Stwierdzano również zły stan techniczny elementów układu podnoszenia.

Pracownicy zwracali uwagę na niedostosowanie programu szkoleń do typu i rodzaju wykorzystywanych maszyn.

Zobacz także: Prowadzenie działalności gospodarczej – główne przeszkody

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, po kontroli oraz przeanalizowaniu wypadków w polskich magazynach, unaocznia się potrzeba zwiększenia świadomości pracowników dotyczącej prawidłowej oceny ryzyka podejmowanych działań. W tym przypadku pomóc mogą szkolenia BHP. Inspektorzy pracy wskazują uwagę na potrzebę kontynuowania czynności kontrolnych, szczególnie w zakresie organizacji pracy przy wykonywaniu prac z użyciem wózków jezdniowych, przeprowadzaniu oceny ryzyka przy pracach związanych z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz stanu technicznego eksploatowanych wózków.

Inteligentne systemy dokowania, czyli wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów w logistyce

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button