Info z rynku

Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w takich obszarach jak klimat, ochrona środowiska, czy warunki pracy. Zgodnie z założeniami koncernu nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju ma wzmocnić konkurencyjność Grupy ORLEN, uniknąć ryzyk biznesowych oraz umożliwić długofalową budowę wartości dla akcjonariuszy.

Grupa ORLEN planuje osiągnąć neutralność klimatyczną

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 odpowiada na aktualnie najważniejsze wyzwania rynkowe i regulacyjne stojące przed koncernem. Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowano cele, bezpośrednio odnoszące się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Jest to pomocne nie tylko w kompleksowym podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, ale również w szczegółowym i transparentnym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, wynikających m.in. z dyrektywy CSRD.

Zobacz także: Rada ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju została powołała w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern energetyczny z Europy Środkowej zadeklarowała, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. Z kolei zgodnie ze strategią do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Ponadto Grupa ORLEN zobowiązała się do zredukowania intensywności emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Koncern zamierza osiągnąć te ambitne cele głównie poprzez inwestycje w zielone źródła energii (np. energetyka wiatrowa oraz słoneczna), wyłapywanie i sekwestrację dwutlenku węgla oraz poprawę efektywności infrastruktury. Szczególnie duże znaczenie będzie miało powiększenie mocy zainstalowanych w zero- i niskoemisyjnych źródłach energii, ponieważ do 2035 roku koncern planuje definitywnie skończyć z wytwarzaniem energii i ciepła w aktywach węglowych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada wiele działań na rzecz środowiska

ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które z jednej strony wzmocnią konkurencyjność koncernu, a z drugiej będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada utworzenie kompleksowego planu działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdrożenie jednolitej polityki zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. Przy czym już teraz koncern wdraża założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest projekt „Blue Bridge”. Zakłada on doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni Wodociągów Płockich do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej. Umożliwi to ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Realizacja tej inwestycji w praktyce oznacza redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Zobacz także: Ekologiczny asfalt w ORLENIE

Ponadto Grupa ORLEN zbuduje również instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności wynoszącej co najmniej 50 tys. ton na rok. Ma być ona wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy ORLEN, planuje do 2025 roku przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach ORLEN będą jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Strategia Zrównoważonego Rozwoju zakłada, że do 2030 roku o 30-60 proc. zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20 proc. wykorzystanie środków chemicznych.

Odpowiedzialny biznes to również pracownicy i społeczeństwo

Odpowiedzialny biznes powinien wspierać nie tylko środowisko, ale również swoich pracowników oraz społeczeństwo. Z tego powodu koncern zaangażuje się w zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, dostosowując przy tym do indywidualnych potrzeb pracowników ofertę rozwoju kompetencji zawodowych. Ponadto kontynuowane będą inicjatywy promujące m.in. profilaktykę nowotworową, a także wolontariat pracowniczy, który obecnie angażuje już 3 tys. pracowników na rzecz 25 tys. beneficjentów. Jeżeli chodzi o aspekt społeczny działalności Grupy ORLEN, to jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną.

Zobacz także: Wyróżnienie Top Employer zostało po raz kolejny przyznane polskim przedsiębiorstwom

Obecnie ORLEN realizuje wiele projektów, które mają na celu pomoc lokalnym społecznościom oraz zaktywizować ich mieszkańców do wspólnego działania. Jest to m.in. sponsoring sportu dzieci i młodzieży, w ramach którego rocznie ok. 300 tys. dzieci z całej Polski bierze udział w programach sportowych realizowanych przez spółki z Grupy ORLEN. Od 2018 roku prowadzony jest także program „Moje miejsce na Ziemi”, z którego granty o łącznej wartości 11 mln zł uzyskało już blisko 1,3 tys. organizacji, głównie z terenów wiejskich. ORLEN od 20 lat wspiera też jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, które dzięki grantom o łącznej wartości 21 mln zł zostały doposażone m.in. w wozy, drony i specjalistyczną odzież.

Partnerzy spółki również muszą spełniać założenia zrównoważonego rozwoju

ORLEN w ramach polityki ładu korporacyjnego dba o transparentne relacje z kluczowymi interesariuszami. Strategia Zrównoważonego Rozwoju przewiduje, że w najbliższych latach koncern będzie realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy ORLEN. Ma to na celu zapewnić partnerzy, dostawcy i inni interesariusze również spełniają założenia zrównoważonego rozwoju. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem w Grupie ORLEN. Koncern będzie chciał również zapewnić przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości oraz podjąć odpowiednie działania na rzecz spójności i równości społecznej.

Zobacz także: Lokomotywa wodorowa ORLENU już na torach!

Strategia Zrównoważonego Rozwoju się Grupie ORLEN opłaci

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN,  zrównoważony rozwój się opłaca. Z tego powodu koncern chce być jego liderem w regionie. Przyjęcie i realizacja nowej, kompleksowej strategii w tym zakresie to dla inwestorów kolejne potwierdzenie, że Grupa ORLEN jest wiarygodnym i solidnym partnerem, a dla samego koncernu możliwość dalszego rozwoju. ORLEN konsekwentnie realizuje zamierzone cele, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europie Środkowej, jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre relacje z otoczeniem i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników. Działając odpowiedzialnie, koncern może jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu Grupa ORLEN umacnia swoją pozycję na rynku, a do 2050 roku, zgodnie z założeniami, będzie firmą neutralną emisyjnie.

ORLEN inwestuje w magazynowanie CO2 w Norwegii

 

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button