RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WPB Media sp. z o.o.z siedzibą w (00-095) Warszawie przy pl. Bankowym 2.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: redakcja@obserwatorlogistyczny.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
 3. WPB Media. Sp. z o.o. będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania na potrzeby newslettera
 5.  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów z  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania portalu www.obserwatorlogistyczny.pl lub do momentu wypisania się z bazy odbiorców newslettera.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa  
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Znajdziesz nas w Google News
Back to top button