Info z rynkuMorskiTransport

Equinor i Gasum przedłużają umowę na bunkrowanie LNG. Co to oznacza?

28 maja 2024 roku fińska firma Gasum oraz norweska firma Equinor podpisały długoterminowy kontrakt na dostawy LNG (skroplonego gazu ziemnego) do dual-fuelowych statków czarterowych Equinor. Umowa ta nie tylko przedłuża dotychczasową współpracę między obiema firmami, ale również wprowadza dodatkowe usługi wspierające, takie jak chłodzenie i gazowanie, które były już wcześniej częścią ich współpracy. To strategiczne partnerstwo ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w przemyśle morskim poprzez redukcję emisji.

Gasum i Equinor współpracują ze sobą w zakresie dostaw LNG od 2011 roku. Na początku 2020 roku Equinor zlecił Gasum dostarczanie LNG do swoich tankowców przewożących ropę naftową, a w tym samym roku firmy rozszerzyły umowę na bunkrowanie LNG na region ARA – Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia. W 2022 roku Equinor potwierdził swoją intencję skorzystania z opcji przedłużenia kontraktu, co świadczy o satysfakcji obu stron z dotychczasowej współpracy. Umowa między Gasum a Equinor jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju obu firm. Gasum podkreśla, że ich strategicznym celem jest wprowadzenie na rynek 7 terawatogodzin (TWh) odnawialnego gazu do 2027 roku, co mogłoby przełożyć się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,8 miliona ton rocznie dla klientów Gasum. Z kolei Equinor dąży do tego, aby stać się firmą energetyczną o zerowej emisji netto do 2050 roku. Partnerstwo z Gasum jest kluczowym elementem w realizacji tych ambitnych celów. Nowa umowa nie tylko obejmuje dostawy LNG, ale również dodatkowe usługi, takie jak chłodzenie i gazowanie. Gasum wskazał, że ich statki bunkrowe Coralius, Kairos i Coral Energy będą wykorzystywane do operacji bunkrowania. Firma zorganizowała już trzy oddzielne operacje chłodzenia LNG dla Equinor w Skagen w tym roku. Usługi te są kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności i bezpieczeństwa operacji związanych z wykorzystaniem LNG.

Wykorzystanie LNG i bio-LNG w przemyśle morskim jest jednym z kluczowych kroków w kierunku redukcji emisji. LNG jako paliwo o niższej emisji dwutlenku węgla w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych, stanowi atrakcyjną alternatywę, pozwalając na zmniejszenie emisji już dziś, zamiast oczekiwania na przyszłe rozwiązania technologiczne. Bio-LNG, będący formą odnawialnego gazu, dodatkowo wzmacnia ten efekt, przyczyniając się do jeszcze większej redukcji emisji. Pomimo licznych korzyści związanych z wykorzystaniem LNG i bio-LNG, przemysł morski stoi przed szeregiem wyzwań. Należy do nich m.in. rozwój infrastruktury do bunkrowania LNG, zapewnienie odpowiednich regulacji oraz promowanie innowacji technologicznych. Gasum i Equinor, dzięki swojej długoterminowej współpracy, mogą odgrywać kluczową rolę w przezwyciężaniu tych wyzwań i promowaniu zrównoważonych rozwiązań.

Innowacje technologiczne dają duże szanse LNG na rozwój

W ostatnich latach branża LNG doświadczyła wielu innowacji technologicznych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa tego paliwa. Przykłady takich technologii obejmują zaawansowane systemy kriogeniczne, które umożliwiają bardziej efektywne skraplanie i transport gazu ziemnego. Dodatkowo, nowoczesne zbiorniki na LNG, wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów kompozytowych, pozwalają na zmniejszenie wagi statków i zwiększenie ich ładowności. Wprowadzenie nowych systemów zarządzania paliwem, które monitorują i optymalizują zużycie LNG, również przyczynia się do redukcji emisji i kosztów operacyjnych. Kolejnym ważnym aspektem jest rozwój infrastruktury bunkrowania LNG. Porty na całym świecie inwestują w rozbudowę swoich zdolności bunkrowania, co pozwala na obsługę większej liczby statków zasilanych LNG. Innowacyjne rozwiązania, takie jak pływające terminale bunkrowania, umożliwiają szybkie i efektywne tankowanie statków bez konieczności budowy kosztownych instalacji lądowych. Wprowadzenie autonomicznych statków bunkrowych, które mogą operować bez załogi, jest również obiecującą technologią, która może zrewolucjonizować proces bunkrowania LNG.

Bio-LNG jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości. Produkcja bio-LNG polega na skraplaniu biogazu, który powstaje z odpadów organicznych, co czyni go paliwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Wykorzystanie bio-LNG w przemyśle morskim pozwala na dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Firmy takie jak Gasum inwestują w rozwój technologii produkcji bio-LNG, co pozwala na zwiększenie dostępności tego paliwa na rynku. Przyszłość LNG wiąże się również z integracją z innymi technologiami energetycznymi. Przykładem może być połączenie LNG z ogniwami paliwowymi, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej zawartej w gazie. Ogniwa paliwowe, które przekształcają LNG bezpośrednio w energię elektryczną, mogą znacząco zwiększyć efektywność energetyczną statków i zmniejszyć emisje. Innym kierunkiem rozwoju jest wykorzystanie LNG jako surowca w procesach chemicznych do produkcji wodoru, który może być używany jako paliwo w przyszłościowej gospodarce wodorowej.

Innowacje w technologii LNG mają również znaczący wpływ na globalny rynek energii. Rosnąca dostępność i konkurencyjność LNG jako czystego paliwa alternatywnego przyczynia się do zmiany struktury rynku energetycznego. Krajowe i międzynarodowe regulacje promujące wykorzystanie paliw niskoemisyjnych stymulują popyt na LNG. Ponadto, rozwój technologii LNG umożliwia krajom posiadającym duże zasoby gazu ziemnego, takim jak Stany Zjednoczone i Katar, zwiększenie eksportu tego surowca, co wpływa na globalną równowagę energetyczną.

Perspektywy rozwoju rynku odnawialnego gazu

Odnawialny gaz staje się coraz bardziej istotnym elementem w globalnej strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego. W obliczu rosnącej presji na redukcję emisji gazów cieplarnianych, kraje i przedsiębiorstwa na całym świecie inwestują w technologie i infrastruktury umożliwiające produkcję, transport i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Rynek odnawialnego gazu, będący integralną częścią tej transformacji, oferuje potencjał nie tylko dla zrównoważonej energetyki, ale również dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Bio-LNG jest produkowany poprzez skraplanie biogazu, który powstaje z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, przemysłowe i komunalne. Proces ten przekształca biogaz w wysokiej czystości metan, który następnie jest skraplany do postaci bio-LNG. Produkcja bio-LNG przyczynia się do zmniejszenia emisji metanu do atmosfery, który jest silnym gazem cieplarnianym, oraz do redukcji emisji CO2, co czyni ten proces korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Potencjał produkcji bio-LNG różni się w zależności od regionu, w dużej mierze zależny od dostępności surowców organicznych i infrastruktury technologicznej. Europa, szczególnie kraje skandynawskie, Niemcy i Holandia, jest liderem w produkcji biogazu, co wynika z zaawansowanej polityki wspierającej rozwój odnawialnych źródeł energii. Stany Zjednoczone również intensywnie rozwijają swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w kontekście rolnictwa i gospodarki odpadami. Inne regiony, takie jak Azja, zaczynają dostrzegać potencjał bio-LNG, inwestując w technologie i projekty pilotowe.

Rozwój rynku odnawialnego gazu jest silnie uzależniony od wsparcia politycznego i regulacyjnego. Rządy na całym świecie wprowadzają liczne inicjatywy i programy mające na celu promowanie produkcji i wykorzystania bio-LNG. Przykłady takich działań obejmują subsydia, ulgi podatkowe, regulacje dotyczące mieszania odnawialnych gazów z konwencjonalnym gazem ziemnym oraz cele redukcji emisji, które stymulują popyt na czyste źródła energii. Polityki takie jak Europejski Zielony Ład i amerykański plan Build Back Better są kluczowymi ramami prawnymi wspierającymi rozwój rynku odnawialnego gazu. Znaczące inwestycje w infrastrukturę są niezbędne do rozwoju rynku bio-LNG. Obejmuje to budowę zakładów produkcyjnych biogazu, instalacji do skraplania oraz sieci dystrybucji i bunkrowania. Firmy energetyczne i inwestorzy prywatni odgrywają kluczową rolę w finansowaniu i realizacji tych projektów. Inwestycje te nie tylko przyczyniają się do zwiększenia podaży bio-LNG, ale również wspierają rozwój lokalnych gospodarek i tworzenie nowych miejsc pracy.

Popyt na bio-LNG rośnie, szczególnie w sektorach takich jak transport morski, transport ciężarowy oraz przemysł. Statki zasilane bio-LNG mogą znacznie obniżyć swoje emisje CO2, co jest kluczowe w kontekście międzynarodowych regulacji dotyczących emisji w żegludze. Podobnie, ciężarówki zasilane bio-LNG mogą skorzystać z niższych kosztów eksploatacji i zgodności z coraz bardziej restrykcyjnymi normami emisji. Przemysł chemiczny i energetyczny również dostrzegają korzyści z wykorzystania bio-LNG jako czystego paliwa i surowca.

Pomimo wielu korzyści, rozwój rynku odnawialnego gazu napotyka również na szereg wyzwań. Bariery technologiczne, wysokie koszty początkowe inwestycji, potrzeba zaawansowanej infrastruktury oraz regulacje prawne mogą utrudniać szybki rozwój tego sektora. Dodatkowo, konieczność zapewnienia stabilnych dostaw surowców organicznych oraz zarządzanie odpadami mogą stanowić wyzwania dla producentów bio-LNG. Wsparcie ze strony rządów oraz współpraca międzysektorowa są kluczowe dla przezwyciężenia tych przeszkód. Perspektywy rozwoju rynku odnawialnego gazu są obiecujące. Coraz większa świadomość ekologiczna, rosnące regulacje dotyczące emisji oraz postęp technologiczny będą napędzać popyt na bio-LNG. Długoterminowe strategie firm energetycznych, takie jak Gasum i Equinor, które inwestują w odnawialne źródła energii, wskazują na rosnące znaczenie bio-LNG w globalnym miksie energetycznym. W miarę jak technologie będą się rozwijać, a koszty produkcji będą spadać, bio-LNG ma szansę stać się jednym z kluczowych paliw przyszłości, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Znajdziesz nas w Google News

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button