DrogowyTransport

Wschodnia Obwodnica Warszawy – stanowisko Stowarzyszenia Mieszkańcy Wesołej

W dniu 28 grudnia 2022 roku opublikowaliśmy artykuł Wschodnia Obwodnica Warszawy zagrożona! Batalia sądowa trwa od lat. Uzyskaliśmy stanowisko drugiej ze stron ws. inwestycji, jaką jest obwodnica, a więc Stowarzyszenia Mieszkańcy Wesołej, które publikujemy poniżej.

Wschodnia Obwodnica Warszawy – stanowisko Stowarzyszenia Mieszkańcy Wesołej

W dniu 28 grudnia 2022 r. na Portalu Obserwator Logistyczny został opublikowany artykuł „Wschodnia Obwodnica Warszawy zagrożona! Batalia sądowa trwa od lat”, w którym Autorka, stara się opisać przyczyny opóźnienia budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Autorka oparła się na artykule Pana Jacka Krzemińskiego „Wschodnia Obwodnica Warszawy może w ogóle nie powstać”.

Teza artykułu „Zdaniem wielu Wschodnia Obwodnica Warszawy jest inwestycją potrzebną, jednak w jej sprawie batalia sądowa pomiędzy GDDKiA a dzielnicą Warszawa Wesoła trwa od lat” – jest nieprawidłowa.

Czytelnicy bazując na treści artykułu i innych artykułów o podobnych treściach, które seryjnie ukazały się pod koniec 2022 roku, utrwalą sobie wypaczony obraz przyczyn obecnego stanu inwestycji WOW, dlatego Stowarzyszenie Mieszkańcy Wesołej uważa za konieczne wyjaśnienie kilku faktów.

 • Inwestycja WOW jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
 • Decyzja środowiskowa jest wymagana, jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że inwestycja może znacząco wpłynąć na środowisko, dlatego jej uzyskanie w przypadku WOW jest konieczne, ponieważ ekspresowa trasa tranzytowa wpłynie na środowisko dzielnicy w sposób destrukcyjny – to nieodwracalna i postępująca degradacja zielonego zaplecza Warszawy. Należy podkreślić, że decyzja na budowę WOW wiąże się z wycięciem lasu w obu rozważanych wariantachwiększa wycinka o ok. 10 ha dotyczy wariantu czerwonego.
 • Wariant czerwony (alternatywny) przebiega przez działki prywatne, skutkuje wyburzeniami domów i wysiedleniem ok. 80 mieszkańców Wesołej, oraz  ingeruje w cenne przyrodniczo, będące ostoją bioróżnorodności tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
 • Wariant zielony wytyczony w „lesie milowym” uzgodniony w zaskarżonej decyzji, to grunty skarbu państwa, las Nadleśnictwa |Drewnica, o przeciętnej wartości przyrodniczej. W okolicach Wesołej pas leśny określany w artykule i na załączonej mapie jako „las milowy” zajmuje około 330 ha, a WOW w tym pasie – w wariancie zielonym zajmuje ok. 18 ha. Do dyspozycji mieszkańców osiedla Wesoła Centrum (nazwa własna osiedla nie oznaczająca centrum dzielnicy) zostaje ponad 300 ha lasu.
 • Mieszkańcy Wesołej, w tym osiedla Wesoła-Centrum i dzielnic sąsiadujących z Wesołą w celach rekreacyjnych najchętniej korzystają z terenów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
 • Należy przy tym wspomnieć o niezgodnym z prawem wytyczeniem wariantu alternatywnego przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, będący ostoją fauny i flory i największym leśnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców Warszawy po prawej stronie Wisły.
 •  Możliwość realizacji inwestycji na gruntach skarbu państwa (w wariancie zielonym) wyklucza możliwość wyboru pod realizację inwestycji WOW wariantów przebiegających przez grunty prywatne. Potwierdza to treść wyroku WSA, sygn. akt.IV SA/Wa 254/15, cytat: „Gmina bowiem nie może nadużywać swoich uprawnień planistycznych i zapewniać realizację ustawowych zadań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 u.s.g. (ustawy o samorządzie gminnym) kosztem własności prywatnej chronionej konstytucyjnie, w sytuacji gdy cel może zrealizować przy wykorzystaniu mienia komunalnego„.
 • W związku z powyższym GDDKiA wskazała jako wariant inwestorski wariant zielony.
 • Na obecnym etapie postępowania administracyjno-sądowego nie istnieje możliwość zmiany wariantu, sygnalizowanie w opublikowanych artykułach, że nadal w grze są do wyboru dwa warianty jest bezprzedmiotowe.
 •  Na etapie wydawania decyzji środowiskowej, w trosce o środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, prawo (polskie i unijne) przewiduje możliwość udziału społeczeństwa.
 • Mieszkańcy Wesołej skorzystali z przysługującego każdemu polskiemu obywatelowi prawa do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym lub własnym do organów władzy publicznej, odmawianie tego prawa mieszkańcom Wesołej jest po prostu medialną nagonką, zwłaszcza że to nie mieszkańcy Wesołej są władni wydać jakąkolwiek decyzję administracyjną!

Zobacz także: Nowe drogi w 2023 roku. Udostępnionych zostanie 260 km dróg [MAPA]

Zobacz także: Ukraińskie firmy w Polsce – we wrześniu powstawało ich 89 dziennie

WOW – obwodnica i odpowiedź Mieszkańców Wesołej

Wydanie decyzji administracyjnej leży w gestii organu administracji publicznej, a nie najbardziej nawet protestujących mieszkańców. Obarczanie mieszkańców Wesołej odpowiedzialnością za „batalię sądową” i opóźnienia w realizacji WOW jest całkowicie bezzasadne. Opinia, że to mieszkańcy blokują inwestycję jest wysoce nieuprawniona – to GDOŚ, organ odpowiedzialny za decyzję odwoławczą skutecznie zablokował na kilka lat procedurę.

Kuriozalnym jest fakt, że to GDOŚ przeniósł procedurę do RDOŚ w Białymstoku i po 4 latach zanegował swoją własną decyzję i uchylił decyzje wydaną przez RDOŚ w Białymstoku z powodów formalnych, podnosząc brak właściwości organu wydającego decyzję, który to organ sam wskazał jako właściwy do wydania decyzji.

Należy podkreślić – to dwuletnia zwłoka Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) – organu wydającego decyzję – jest aktualną przyczyną opóźnienia prac nad WOW. W tej chwili okres od złożenia wniosku (przypomnijmy: lipiec 2015 r., koalicja PO-PSL, wariant zielony, inwestorski) wynosi prawie 8,5 roku na skutek opieszałości urzędniczej, a nie protestów mieszkańców. W tej chwili losy WOW nie zależą od słusznych lub niesłusznych protestów mieszkańców, lecz od treści orzeczeń i wyroków sądowych i w następstwie tych wyroków – od treści wydanej decyzji organu, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). 

Podkreślamy – społeczeństwo ma prawo do składania wniosków i wyrażania protestów, natomiast uprawniony Organ ma obowiązek w ciągu 2-3 miesięcy rozpatrzyć merytorycznie postulaty mieszkańców (w szczególności rozpatrzyć, czy podnoszone zarzuty są słuszne, czy niezasadne) i stosując zasadę uwzględnienia interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli – wydać decyzję.

W podsumowaniu naszego stanowiska należy podkreślić, że przyczyną zwłoki w realizacji WOW nie są mieszkańcy Wesołej, lecz niewydolne lub celowo sabotujące inwestycję WOW organy państwowe, między innymi GDOŚŚwiadczy o tym fakt, że GDDKiA złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji GDOŚ – nie zgodziła się z bezpodstawną  decyzją ORGANU o umorzeniu postępowania.

Z poważaniem

Michał Włodarczyk

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Wesołej

W Polsce ma powstać nowy hub transportowy. Litewski inwestor

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button